Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky 

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o zrušení některých obecních vyhlášek.pdf

 

Obecně závazná vyhláška č. 5-2020, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č 3./2020 o místním poplatku z pobytu.doc

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce Roztoky u Semil č 2./2020 o místním poplatku ze psů.doc

1.1.2020

Vyhláška č. 1/99 o stanovení koeficientu pro výpočet daně ze staveb a stanovení koeficientu pro výpočet daně ze staveb pro podnikatelskou činnost

1.1.2001

Vyhláška č.6/2006 o pravidlech pro  volný pohyb psů

1.1.2007

Vyhláška č. 3/2006 o místním poplatku ze vstupného

1.1.2007

Vymezení zastavěného území obce

Název vyhlášky

Účinnost

Oznámení zahájení řízení o vydání opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Roztoky u Semil a výzva k uplatnění námitek a připomínek


14.08.2007

Návrh opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Roztoky u Semil  
Návrh vymezení zastavěného území Obce Roztoky u Semil k 13.08.2007 (k.ú. Roztoky u Semil)

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roztoky u Semil

26.6.2014 

Usnesení zastupitelstva